Impressum


Deze website wordt u aangeboden door:

Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 München
Duitsland
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-mail: info@teqcycle.com

Managing Partner: Sebastian Neubeck

Zetel van de vennootschap: München
Amtsgericht München, HRB 202638
BTW-nr. DE 288 496 639

Verantwoordelijk voor de redactionele bijdragen: Sebastian Neubeck
Vormgeving: LECHNER MEDIENDESIGN, www.lechner-mediendesign.de

De website van Teqcycle Solutions GmbH is inclusief al zijn onderdelen auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van exploitatie van teksten, tekstgedeelten, beeldmateriaal, statistieken enz. die de grenzen van het Urheberrechtsgesetz [Duitse wet op de auteursrechten] overschrijdt, is zonder toestemming van Teqcycle Solutions GmbH ongeoorloofd en strafbaar. Dat geldt in het bijzonder voor reproducties, vertalingen, microverfilming, opname in online-diensten en aanbiedingen via internet en voor invoer en verwerking in elektronische systemen.

Teqcycle Solutions GmbH is er niet voor aansprakelijk en garandeert niet dat de ter beschikking gestelde gegevens en informatie actueel, juist en volledig zijn. Schadevorderingen tegen Teqcycle Solutions GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik van de getoonde informatie of door foutieve en/of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij Teqcycle Solutions GmbH daaraan aantoonbaar schuld treft wegens opzet of grove nalatigheid.

Teqcycle Solutions GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeelten van de internetpagina's of het complete aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie te staken.

Indien Teqcycle Solutions GmbH direct of indirect verwijst naar internetpagina's van derden of die d.m.v. een link koppelt, is Teqcycle Solutions GmbH alleen aansprakelijk als zij de inhoud daarvan precies kent en het technisch mogelijk is en van haar kan worden gevergd het gebruik in geval van illegale content te verhinderen.

Teqcycle Solutions GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van plaatsing van links de gelinkte pagina's geen herkenbaar illegale content hadden. Teqcycle Solutions GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gelinkte websites en distantieert zich hiermee daarom uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen van de gelinkte site die na het plaatsen van de link worden gedaan, indien die daarna illegale content bevatten. Dat geldt eveneens voor bijdragen van derden op de door Teqcycle Solutions GmbH ingerichte discussionsforums e.d.

Teqcycle Solutions GmbH is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve en/of onvolledige inhoud of voor schade die ontstaat door gebruikmaking van op de gelinkte websites aangeboden informatie.