Privacyverklaring


Werkingssfeer

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker over de aard, de omvang en de doeleinden met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder

Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 München
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-mail: info@teqcycle.com

op deze website (hierna: “aanbod”).
De wettelijke grondslagen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en het Telemediengesetz (TMG).


Toegangsgegevens/ server-logfiles

De aanbieder (respectievelijk zijn webspace-provider) verzamelt gegevens over alle gevallen waarin toegang tot het aanbod wordt verkregen (zogenoemde server-logfiles). De toegangsgegevens omvatten onder meer: Naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de opzoeking, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van geslaagde opzoeking, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de voorafgaand bezochte website) en de aanvragende provider.
De aanbieder gebruikt de geprotocolleerde gegevens alleen voor statistische evaluaties met het oog op de exploitatie, de veiligheid en de optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich evenwel het recht voor de geprotocolleerde gegevens achteraf te controleren als concrete aanknopingspunten de verdenking van wederrechtelijk gebruik rechtvaardigen.


Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen informatie met behulp waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, dus gegevens die kunnen worden herleid tot een bepaalde persoon. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens met betrekking tot voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand worden bekeken, worden tot de persoonsgegevens gerekend.
Persoonsgegevens worden door de aanbieder uitsluitend verzameld, gebruikt en doorgegeven als dat wettelijk is toegestaan of de gebruikers voor de verzameling van gegevens toestemming geven.


Contact opnemen

Als per e-mail met de aanbieder contact wordt opgenomen, worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de behandeling van de aanvraag en voor het geval dat er nog nadere vragen rijzen.


Kennisgevingen

De in het kader van de verkoop ingevoerde gegevens worden gebruikt ten behoeve van de benutting van het aanbod. De gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over zaken als wijzigingen in het aanbod, wijzigingen in de waardering, verzendingsgegevens, crediteringen enz. Op het invoerscherm is zichtbaar welke gegevens worden verzameld. Daartoe behoren: voor- en achternaam, adres, bankgegevens en e-mailadres.


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat waarmee de gebruiker zich toegang verschaft (PC, smartphone e.d.) specifieke informatie met betrekking tot dat apparaat op te slaan. Enerzijds zijn ze bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van websites voor de gebruikers te verhogen (bv. om inloggegevens te bewaren).
Anderzijds hebben ze het doel statistische gegevens met betrekking van het gebruik van de website te registreren teneinde die met het oog op verbetering van het aanbod te kunnen analyseren. De gebruikers kunnen de toepassing van cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee het opslaan van cookies beperkt of volledig verhinderd kan worden. Er wordt overigens ook op gewezen dat zonder cookies het gebruik en met name het gebruiksgemak beperkt zal zijn.
U kunt veel online-advertentie-cookies van ondernemingen via de Amerikaanse website www.aboutads.info of via de Europese site www.youronlinechoices.com beheren.


Intrekking, wijzigingen, rectificaties en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht om op verzoek gratis te worden ingelicht over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker er recht op dat onjuiste gegevens worden gerectificeerd en dat zijn persoonsgegevens worden geblokkeerd of gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat
Als u vragen over deze privacyverklaring heeft of van uw recht op inlichtingen gebruik wilt maken, verzoeken wij u zich daarvoor schriftelijk tot de aanbieder van deze website te wenden onder datenschutz@teqcyle.com. Verdere mogelijkheden om contact op te nemen vindt u onder het menupunt contact op deze website.
De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Dat geldt in het bijzonder voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven en uitsluitend door ons verwerkt om de door u gewenste diensten te kunnen leveren.

Stand: augustus 2015