Gebruiks-/contractvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden / contractvoorwaarden regelen alle contractuele betrekkingen tussen Teqcycle Solutions GmbH, Baierbrunner Str. 31, 81379 München, (hierna: Teqcycle) en de in § 2 genoemde verkopers (hierna: Verkopers).
Teqcycle biedt Verkopers aan om gebruikte mobiele telefonieapparatuur aan Teqcycle te verkopen. De verkoopprijs wordt daarbij bepaald aan de hand van diverse taxatiecriteria.

§ 1 - Toepasselijkheid

In de zakelijke relatie tussen Teqcycle en de Verkoper zijn uitsluitend de volgende gebruiksvoorwaarden / contractvoorwaarden in de ten tijde van bevestiging door de verkoper geldende versie van toepassing. Afwijkende voorwaarden van de Verkoper blijven buiten toepassing.

§ 2 - Gebruiksmogelijkheid

 1. Het gebruik van het aanbod van Teqcycle is voorbehouden aan natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van een bedrijf of hun zelfstandige beroep. Van het aanbod kunnen ook alleen meerderjarige personen gebruik maken.
 2. De Verkoper is verplicht gegevens compleet en naar waarheid te verstrekken.

§ 3 - Aanbod aan Teqcycle

 1. Als de Verkoper Teqcycle een gebruikt mobiel (telefoon)toestel te koop wil aanbieden, dient hij Teqcycle als volgt een verkoopofferte doen:
  1. De Verkoper heeft de mogelijkheid om via een door Teqcycle daarvoor ter beschikking gesteld internetportaal zijn mobiele telefoon volgens de door Teqcycle aangereikte criteria te taxeren. De Verkoper is daarbij verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Een andere mogelijkheid is dat de Verkoper via een website van een partner van Teqcycle op de site van Teqcycle terechtkomt. De door de Verkoper bij de partner van Teqcycle vooraf reeds ingevoerde of neergelegde gegevens worden daarbij aan Teqcycle doorgegeven. Indien de gegevens niet correct zijn doorgegeven is de Verkoper verplicht die gegevens naar waarheid te corrigeren.
  2. Nadat de gegevens voor alle criteria zijn ingevoerd wordt aan de Verkoper direct een verkoopprijs genoemd, tenzij aan de Verkoper al op de website van een partner van Teqcycle een verkoopprijs is genoemd. In elk geval berust de genoemde verkoopprijs op de door de Verkoper verstrekte gegevens. Als de Verkoper met de prijs akkoord gaat, kan hij door op de button „Toestel verkopen“ Teqcycle een aanbod voor de verkoop doen waaraan hij gebonden is. Teqcycle neemt het aanbod van de Verkoper op dat moment uitdrukkelijk nog niet aan.
 2. De Verkoper kan aan Teqcycle per transactie maximaal vijf toestellen te koop aanbieden. Aan Teqcycle kunnen alleen mobiele telefoontoestellen worden aangeboden die op de website kunnen worden geselecteerd om te worden getaxeerd. Als de Verkoper in een transactie meerdere mobiele telefoons te koop aanbiedt, komt bij aanvaarding van een verkoopofferte door Teqcycle voor elk mobiel toestel een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand.
 3. De overeenkomst wordt in de Duitse taal gesloten.
 4. De tekst van de overeenkomsten wordt overeenkomstig de wettelijke eisen bij Teqcycle opgeslagen.

§ 4 - Wissen van gegevens

 1. De Verkoper is verplicht om voor verzending van de mobiele apparatuur naar Teqcycle alle persoonlijke gegevens op die apparatuur te wissen en de SIM-kaart en eventuele geheugenkaarten te verwijderen. De Verkoper is bovendien verplicht de mobiele apparatuur op de fabrieksinstellingen terug te zetten en bij mobiele toestellen van het merk Apple met een besturingssysteem vanaf de versie iOS 7 de functie „zoek mijn iPhone“ uit te schakelen.
 2. Eventueel nog aanwezige SIM- en geheugenkaarten kunnen bij een eventuele retourzending niet naar de Verkoper worden teruggezonden.
 3. De Verkoper verplicht zich om Teqcycle te vrijwaren van alle mogelijke vorderingen, wat de aard of de grondslag daarvan ook mag zijn, voor zover op het / de mobiele toestel(len) nog gegevens – van welke aard dan ook – aanwezig waren.
 4. Desalniettemin verplicht Teqcycle zich om de gegevens in overeenstemming met de normen voor gegevensbescherming op veilige wijze te vernietigen met deugdelijke technische middelen, in het bijzonder de op de mobiele apparatuur aanwezige gegevens overeenkomstig de volgende paragrafen te verwijderen, zodat persoonsgegevens niet kunnen worden hersteld.
 5. Teqcycle is bovendien verplicht om gegevens op opslagmedia die aan Teqcycle zijn afgegeven om te worden gewist, permanent te wissen of te vernietigen. Eventueel in de mobiele apparatuur verbleven geheugenkaarten en / of SIM-kaarten worden zonder uitzondering onherstelbaar vernietigd.
 6. Teqcycle garandeert dat de op de opslagmedia aanwezige gegevens in overeenstemming met de modernste en meest betrouwbare veiligheidsnormen worden gewist.
 7. Teqcycle garandeert dat de voor het wissen van gegevens toegepaste procedure is onderworpen aan een kwaliteitsmanagementsysteem en dat het wissen van de gegevens volledig traceerbaar wordt gedocumenteerd en gecontroleerd.

§ 5 - Verzending

 1. Als de Verkoper Teqcycle een offerte heeft gedaan voor de aankoop van mobiele apparatuur is de Verkoper verplicht het / de aangeboden mobiele toestel(len) na ontvangst van de e-mail van Teqcycle waarmee de offerte wordt bevestigd zonder uitstel naar Teqcycle te verzenden. Het / de aangeboden mobiele toestel(len) moet(en) uiterlijk veertien dagen nadat de offerte is gedaan bij Teqcycle zijn aangekomen. Indien het / de aangeboden mobiele toestel(len) na afloop van die termijn bij Teqcycle aankomt / aankomen, behoudt Teqcycle zich het recht voor de Verkoper een nieuwe offerte te doen.
 2. Voor de verzending maakt de Verkoper gebruik van een eigen kartonnen verpakking. Het / de aangeboden mobiele toestel(len) wordt / worden door de Verkoper in de kartonnen doos verpakt. De Verkoper kan, indien zijn verkoopofferte aan Teqcycle dat ook inhoudt, ook de originele verpakking en /of oplader etc. toevoegen. Indien de Verkoper de originele verpakking en / of oplader etc. toevoegt heeft Teqcycle in geval van retourzending aan de verkoper het recht om een identieke originele verpakking en / of een identieke oplader etc. mee terug te sturen. De Verkoper ontvangt dus niet het toebehoren terug dat hij heeft opgestuurd. De Verkoper verklaart reeds nu uitdrukkelijk daarmee akkoord te gaan.
 3. De Verkoper mag geen andere voorwerpen dan het / de aangeboden mobiele toestel(len) en bijbehorende originele verpakking en oplader in de verpakking leggen en naar Teqcycle verzenden. Indien de Verkoper andere voorwerpen in de verpakking legt worden die niet naar de Verkoper teruggezonden. De Verkoper stemt er reeds nu mee in dat die voorwerpen zullen worden vernietigd. Teqcycle heeft desalniettemin het recht die voorwerpen op kosten van de Verkoper naar hem terug te zenden.
 4. De Verkoper zorgt ervoor dat de inhoud van het pakket met voldoende verpakkingsmateriaal is gezekerd. Bovendien sluit de Verkoper het pakket deugdelijk af met plakband.
 5. Na afronding van de procedure op de website van Teqcycle komt de Verkoper op de afsluitende pagina waar hij het verzendetiket en de verpakkingsinstructies kan downloaden. Als hij een offerte aan Teqcycle doet, wordt aan Verkoper bovendien per e-mail een weblink toegezonden. Met die link komt de Verkoper op de statuspagina waar hij eveneens het verzendetiket en de verpakkingsinstructies kan downloaden. Bij gebruikmaking van het door Teqcycle aangeboden verzendetiket is de zending verzekerd. Het verzendetiket kan alleen worden gebruikt voor verzending vanuit Nederland.
 6. Als de Verkoper geen gebruik maakt van het door Teqcycle aangeboden verzendetiket, zijn de verzendkosten voor rekening van de Verkoper. Ongefrankeerde pakketten worden door Teqcycle niet aangenomen.
 7. Als de Verkoper gebruik maakt van het door Teqcycle aangeboden verzendetiket, is het risico van verlies of beschadiging voor Teqcycle, zodra het pakket aan de DHL NL is afgegeven. Indien de Verkoper de verpakkingsinstructies die Teqcycle hem aanbiedt echter niet opvolgt, draagt de Verkoper het risico van verlies / beschadiging tijdens het transport.
 8. Met het door Teqcycle aangeboden verzendetiket kan de Verkoper het door hem voor verzending gereed gemaakte pakket in elk filiaal van DHL NL afgeven. Als de Verkoper het verzendetiket niet voor het beoogde doel en dus in strijd met de overeenkomst gebruikt, is de Verkoper daarvoor jegens Teqcycle aansprakelijk.
 9. Als de Verkoper meer dan twee mobiele toestellen naar Teqcycle opstuurt, moet de Verkoper het eveneens door Teqcycle aangeboden gevaarsetiket op het pakket aanbrengen. Als de Verkoper het gevaarsetiket niet op het pakket aanbrengt, is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

§ 6 - Aanvaarding door Teqcycle

 1. Nadat het / de mobiele toestel(len) bij Teqcycle is / zijn aangekomen zal Teqcycle binnen zeven dagen – aan de hand van dezelfde criteria als de Verkoper – controleren of de door de Verkoper gedane taxatie juist is. Teqcycle stelt voor de Verkoper op de statuspagina een taxatierapport als download ter beschikking, zodat Verkoper inzage heeft in de door Teqcycle gedane taxatie. Ongeacht of de Verkoper de gegevens heeft gewist overeenkomstig § 4, lid 1, zal Teqcycle (nogmaals) alle gegevens op de opgestuurde mobiele apparatuur onherroepelijk wissen. Na de taxatie door Teqcycle kunne zich dus de volgende situaties voordoen:
  1. Als Teqcycle bij de taxatie tot de conclusie komt dat de door de Verkoper gedane taxatie juist is, zal Teqcycle de door de Verkoper gedane offerte voor de aangegeven verkoopprijs aannemen. Bij aanvaarding van het aanbod stuurt Teqcycle de Verrkoper een e-mail met een link naar de statuspagina. Op de statuspagina maakt Teqcycle de Verkoper bekend dat zijn offerte is aangenomen. De overeenkomst tussen Teqcycle en de Verkoper is daarmee tot stand gekomen.
  2. Als Teqcycle bij de taxatie tot de conclusie komt dat de Verkoper in zijn taxatie tot een hogere waardering komt dan feitelijk is gerechtvaardigd, zal Teqcycle de verkoopprijs dienovereenkomstig verhogen. De Verkoper verklaart nu reeds met de verhoging van de koopprijs akkoord te zullen gaan. De overeenkomst tussen Teqcycle en de Verkoper is daarmee tot stand gekomen.
  3. Als Teqcycle bij de taxatie tot de conclusie komt dat de Verkoper in zijn taxatie tot een lagere waardering komt dan feitelijk is gerechtvaardigd, zal Teqcycle de offerte van de Verkoper inzake de aankoop van het mobiele toestel afwijzen. Bij afwijzing van het aanbod stuurt Teqcycle de Verrkoper een e-mail met een link naar de statuspagina. Op de statuspagina maakt Teqcycle de Verkoper bekend dat zijn offerte is afgewezen. Tegelijkertijd doet Teqcycle de Verkoper een nieuw aanbod en geeft een nieuwe verkoopprijs aan. De Verkoper heeft dan de mogelijkheid om het aanbod van Teqcycle binnen veertien dagen na verzending van de e-mail door Teqcycle te aanvaarden.
   1. Indien de Verkoper het aanbod van Teqcycle aanvaardt, komt daardoor de overeenkomst tussen Teqcycle en de Verkoper tot stand.
   2. Als de Verkoper het aanbod van Teqcycle niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, of als de Verkoper het aanbod afwijst, komt tussen Teqcycle en de Verkoper geen overeenkomst tot stand. Teqcycle zendt dan het / de opgestuurde mobiele toestel(len) terug naar het door de Verkoper opgegeven adres. De zending kan alleen naar een adres in Nederland worden geretourneerd.
  4. Teqcycle behoudt zich het recht voor het aanbod van de Verkoper ook zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
  5. Als Teqcycle tot de conclusie komt dat het door de Verkoper opgestuurde toestel geen verkoopwaarde (= EUR 0,00) heeft, biedt Teqcycle de Verkoper aan het mobiele toestel zodanig als afval te verwijderen, dat de veiligheid van gegevens gewaarborgd blijft.

§ 7 - Eigendom

 1. Als de Verkoper Teqcycle (een) mobiel(e) toestel(len) te koop aanbiedt, verklaart de Verkoper uitdrukkelijk dat de door hem opgestuurde mobiele apparatuur zijn eigendom is, dat er geen rechten van derden op rusten en dat hij gerechtigd de eigendom ervan aan Teqcycle over te dragen.
 2. Indien Teqcycle betwijfelt of de Verkoper daadwerkelijk eigenaar is, is Teqcycle gerechtigd van hem te eisen dat hij bewijs aangaande de herkomst levert.
 3. De eigendom gaat over op het moment waarop de koopovereenkomst tussen de Verkoper en Teqcycle tot stand komt.
 4. De Verkoper verplicht zich om Teqcycle met toezending van het pakket aan te vrijwaren van alle eventuele vorderingen van derden, van welke aard en met welke grondslag dan ook, die verband houden met de toegezonden mobiele apparatuur.
 5. De Verkoper verplicht zich met toezending van het pakket aan Teqcycle bovendien om alle schade te vergoeden, inclusief de kosten in verband met een noodzakelijk of vereist beroep op hulp door advocaten en / of gerechten, die voor Teqcycle in verband met de toegezonden mobiele apparatuur ontstaan.

§ 8 - Uitbetaling

 1. Na totstandkoming van de koopovereenkomst stelt Teqcycle op de statuspagina een creditnota en een bevestiging inzake het wissen van gegevens ter beschikking van de Verkoper.
 2. Na totstandkoming van de koopovereenkomst maakt Teqcycle de verkoopprijs binnen zeven dagen over op de door de Verkoper opgegeven bankrekening.
 3. De Verkoper is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn bankgegevens juist aangeeft.
 4. Teqcycle behoudt zich het recht voor om door het verstrekken van tegoedbonnen te betalen. In dat geval wordt de Verkoper daar door Teqcycle uitdrukkelijk op gewezen voordat hij zijn aanbod tot verkoop doet.

§ 9 - Verbodsbepalingen en auteursrechten

 1. De Verkoper verplicht zich om geen gebruik te maken van scripts en / of software die schade zou kunnen toebrengen aan de functionaliteit van de website van Teqcycle.
 2. De inhoud van de website van Teqcycle mag alleen voor de contractuele doeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik is verboden.
 3. De inhoud van de website van Teqcycle is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van Teqcycle of van de met Teqcycle samenwerkende partners blijven voorbehouden. Het kopiëren, reproduceren of veranderen van de website van Teqcycle is, tenzij dat voor het beoogde gebruik technisch noodzakelijk is, verboden.

§ 10 - Aansprakelijkheid

 1. Vorderingen van de Verkoper tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Daarvan uitgezonderd zijn schadevorderingen van de Verkoper op grond van schade aan lijf en leden, gezondheidsschade, of op grond van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst (kardinale plichten) alsmede de aansprakelijkheid voor andere schade die berust op de opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen door Teqcycle of diens wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. Wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst zijn de verplichtingen die in elk geval moeten worden vervuld om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken.
 2. In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst blijft de aansprakelijkheid van Teqcycle beperkt tot de voor dit type overeenkomsten typische, voorzienbare schade, indien die is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadevorderingen van de Verkoper zijn gebaseerd op schade aan lijf en leden of op gezondheidsschade.
 3. De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van Teqcycle, als vorderingen direct tegen hen worden ingesteld.

§ 11 - Gegevensbescherming

 1. Teqcycle waarborgt dat de persoonsgegevens van de Verkoper vertzrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met de in de Bondsrepubliek Duitsland toepasselijke wettelijke bepalingen dienaangaande. Wat dat betreft wordt verwezen naar de privacyverklaring van Teqcycle.
 2. De Verkoper heeft te allen tijde het recht te eisen dat de bij Teqcycle over hem opgeslagen gegevens zullen worden gewist.
 3. Teqcycle verplicht zich bovendien de gegevens van de Verkoper vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor afhandeling van de verkooptransactie. Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft eventueel op de door de Verkoper naar Teqcycle verzonden mobiele apparatuur nog aanwezige persoonlijke gegevens. Nadere details zijn in de privacyverklaring geregeld.
 4. De op de website van Teqcycle ingevoerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen.

§ 12 - Slotbepalingen

 1. Op tussen tussen Teqcycle en de Verkoper gesloten overeenkomsten is het recht van de Bonsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het das Recht der Bundesrepublik Deutschland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De wettelijke bepalingen inzake de beperking van rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende wettelijke bepalingen, met name van het land waar de Verkoper in zijn hoedanigheid van consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onverminderd van kracht.
 2. Indien de Verkoper – ondanks § 2, lid 1 – een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Verkoper en Teqcycle de rechter bevoegd van de plaats waar Teqcycle zijn statutaire zetel heeft.
 3. De overeenkomst blijft, ook indien bepaalde punten juridisch nietig zijn, voor het overige gedeelte bindend. In plaats van de nietige punten komen de overeenkomstige wettelijke regelingen, indien er zulke regelingen zijn. Indien dat voor een partij in een niet te tolereren mate onbillijk zou zijn, wordt de overeenkomst evenwel in zijn geheel nietig.

Stand: augustus 2015